Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

1.1 Administratorem danych osobowych jest firma Poka Logo Agencja Gadżetowa Joanna Adamczyk z siedzibą w Koszalinie, ul. M. Karłowicza 7/2, 75-563 Koszalin, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), NIP: 8431527242, REGON: 381741669 , zwanym dalej Administratorem.2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

2.1 Email: biuro@pokalogo.pl

2.2 Adres : Poka Logo Agencja Gadżetowa, ul.karłowicza7/2; 75-563 Koszalin3. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu przetwarzania, realizacji i finalizacji złożonego zamówienia, aktywności w serwisach internetowy www.pokalogo.pl W tym w szczególności poprzez zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.4. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

4.1 Do realizacji usługi/transakcji niezbędne są dane email, imię i nazwisko, adres do wysyłki oraz numer telefonu dla kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.

4.2 Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.5. Cel przetwarzania danych

5.1 Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy w szczególności:

a) Świadczenia usług drogą elektroniczną.

– Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.

b) Dokonania płatności związanych z transakcją.

– Wystawienie dokumentów księgowania.

c) Kontaktu z Administratorem w celu:

– Obsługi transakcji.

– Przyjmowania sugestii.

– Rozpatrywania reklamacji.

– Rozwiązywania problemów technicznych.

d) Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora.

5.2 Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów rachunkowych.

5.3 Ze względu na prawnie uzasadniony interes Poka Logo Agencja Gadżetowa dane osobowe są przetwarzane również w celu:

a) Zapewnienia bezpieczeństwa usług.

b) Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.

c) Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.

d) Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.

e) Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.

f) Archiwizacji danych.6. Przekazywanie danych osobowych

6.1 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów. Niezbędne dane przekazywane będą firmom przewozowym/kurierskim w celu dostarczenia zamówienia do zleceniodawcy.7. Czas przetwarzania danych osobowych

7.1 Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

7.2 Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10lat od zakończenia obowiązywania umowy.

7.3 O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.8. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

8.1 Każdy użytkownik ma prawo do:

a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.

c) Usunięcia danych.

– Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .

d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

– W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

8.2 Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

a) Drogą elektroniczną na adres biuro@pokalogo.pl

b) Na adres: Poka Logo Agencja Gadżetowa, ul. M.Karowicza7/2; 75-563 Koszalin

c) Osobiście w siedzibie Administratora.

2. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.9. Postanowienia końcowe.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator Danych wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie upoważnionym osobom w zakresie wyłącznie niezbędnym ze względu na wykonywane przez te osoby zadania.